Headlines News :
Home » » DZIKIR ASMAA-UL HUSNAA

DZIKIR ASMAA-UL HUSNAA

Written By Al Hasani Karangnanas on Wednesday, February 13, 2013 | 7:51:00 PM

                                                            
http://alhasani-mtd.blogspot.co.id/2013/02/rahasia-suara-merdu-ringan-tinggi.html

                                Manfaat Dzikir Asmaaul Khusna     

Astaghfirulloohal 'adziim – 3X
Lii waliwalidayya wali as khaabil khuquuqil wajibati 'alayya wamasyaayikhii wa ahlii wa aulaadii wa dzuriyyatii wal muslimiina wal muslimaati wal mu'miniina wal mu'minaati al-ahyaa-i minhum wal-amwaat
Subkhanalloohi wal khamdu lillaahi walaa ilaaha illalloohu walloohu akbar 3x
Walaa khaula walaa quwwata illaa billaahil 'aliyyil 'adziim – 3X
SHOLAWAT
Allohumma sholli 'alaa sayyidinaa Mukhammadin   wa'alaa aalihi wa shohbihii waabarik wa sallim …..3X ajma'iin.
DOA KESELAMATAN
A'uudzu billaahis samii'il 'aliimi minas syaithoonir rojiim
A'uudzu bikalimaatillaahit taammaati min syarri maa kholq  Bismillaahilladzii laayadhurru ma'asmihii syai-un fil ardhi walaa fis samaa-I wahuwas samii'ul 'aliim

NADHOM
ASMAA-UL HUSNAA
(Agar lebih terasa bisa disenandungkan dengan lagu semacam sholawat)
Bismillahi bada'na
Walkhamdu lirobbinaa
Was sholaatu wassalaam
Linnabii khabiibinaa
Yaa Allooh Yaa Robbanaa  **)
Anta maqshudunaa
Ridhoka mathluubunaa
Dun yaana wa ukhroonaa
Yaa Rohmaanu Yaa Rokhiim
Yaa Maliku Yaa Quddus
Yaa Salaamu Yaa Mu'min
Yaa Muhaiminu Yaa 'Aziiz
Yaa Jabbat Mutakabbir
Yaa Khooliqu Yaa Barii'
Yaa Mushowwiru Yaa Ghoffaar
Yaa Qohhaaru Yaa Wahhaab
Yaa  Rozzaaqu  Yaa Fattah
Yaa 'Aliimu Yaa Qobiidh
Yaa Baashithu Yaa Khofiidh
Yaa Roofi'u Yaa Mu'izz
Yaa Mudzillu Yaa Samii'
Yaa Bashiiru Yaa Khakam
Yaa 'Adlu Yaa Lathiif
Yaa Khobiiru Yaa Khaliim
Yaa 'Adhiimu Yaa Ghofuur
Yaa Syakuuru Yaa 'Aliyy
Yaa Kabiiru Yaa Khafiidh
Yaa Muqiitu Yaa Khasiib
Yaa Jaliilu Yaa Kariim
Yaa Roqiibu Yaa Mujiib
Yaa Waasi'u Yaa Khakiim
Yaa Waduudu Yaa Majiid
Yaa Baa'itsu Yaa Syahiid
Yaa Khaqqu Yaa Wakiil
Yaa Qowiyyu Yaa Matiin
Yaa Waliyyu Yaa Khamiid
Yaa Mukhshii Yaa Mubdi-u
Yaa Mu'iidu Yaa Mukhyii
Yaa Mumiitu Yaa Khayyu
Yaa Qoyyuumu Yaa Waajid
Yaa Maajidu Yaa Waakhiid
Yaa Akhadu Yaa Shomad
Yaa Qoodir Yaa Muqtadir
Yaa Muqoddim Yaa Muakhkhir
Yaa Awwalu Yaa Aakhir
Yaa Dzoohiru Yaa Baathin
Yaa Waali Muta'alii
Yaa Barru Yaa Tawwaab
Yaa Muntaqimu Yaa 'Afuww
Yaa Ro-uufu Yaa Maalik
Malikal Mulki
Dzal jalaali Wal ikroom
Yaa Muqsithu Yaa Jami'
Yaa Ghoniyyu Yaa Mughnii
Yaa Maani'u Yaa Dhoor
Yaa Naafi'u Yaa Nuur
Yaa Hadii Yaa Badiii'u
Yaa Baaqii Yaa Waaritsu
Yaa Rosyiidu Yaa Shobuur
'Azza jalla dzikruhu
~~~~~~~~~~~~~
Allohumma sholli ’alaa sayidinaa Muhammad
Allohumma sholli wassallim wabaarik ‘alaaiih.
Kembali ke **) 
AD DU'AA
Bi Asmaa-ikal khusnaa
Ighfirlanaa dzunuubanaa
Wali waalidiinaa
Wa dzurriyyaatinaa
Kaffir'an sayyi-aatinaa
Wastur 'alaa 'uyuubinaa
Wajbur 'alaa nuqshooninaa
Warfa' darojaatinaa
Wazidnaa 'ilman nafi'aa
Warizqon waasi'aa
Khalaalan thoyyibaa
Wa'amalan sholikhaa
Wanawwir quluubanaa
Wayassir umuuronaa
Washokhihk ajsaadanaa
Daa-imaa khayaatinaa
Ilal khoiri qorribnaa
'Anis syarri baa'idnaa
Wal qurbaa rojaaunaa
Akhiron nilnal munnaa
Baligh maqooshidanaa
Waqdhi khawaa-ijanaa
Wal khamdu li-ilaahinaa
Alladzii hadaanaa
Sholli wasallim 'alaa
Thoohaa kholiilir rohmaan
Wa-aalihi washohbihi
Ilaa aakhiriz zamaan
Basmallah – 19X
Bismillaahir rohmaanir rokhiim
Al Faatikhah – 7X
Bismillaahir rohmaanir rokhiim
Al khamdulillaahi robbail 'aalamiin, Arrokhmaanir rokhiim,  maliki yaumiddiin, Iyyaaka na'budu wa-iyyaaka nasta'iin, Ihdinas shiroothol mustaqiim, Shirootholladziina an'amta 'alaaihim ghoiril maghdhuubi 'alaaihim walad dhoolliin.
Surat Al Insyiroh – 3X
Bismillaahir rohmaanir rokhiim Alam nashroh laka shodrok
Wa wadho'naa 'anka wizrok
Alladzii anqodho dzohrok
Warofa'naa laka dzikrok
Fa inna ma'al 'usri yusroo
Inna ma'al 'usri yusroo
Faa idzaa faroghta fanshob
Wa ilaa robbika farghob
Ayat Kursi 3X
Alloohu laa ilaaha illaa huwal khayyul qoyyuum, laata' khudzuhuu sinatuw walaa nauum, lahumaa fis samaawaati  wamaa fil ardhi, mandzalladzii yasfa'u 'indahuu illaa bi-idnih, ya'lamu maa baina aidiihim wamaa kholfahum, walaa yukhithuuna bisyai-im min 'ilmihii illaa bi maasyaa-a, wasi'a kursiyyuhus samaawaati wal-ardho, walaa ya-uuduhuu khifdzuhumaa wahuwal 'aliyyul 'adziim.
Surat Al- Fiil – 3X
Bismillaahir rohmaanir rokhiim
Alam taro kaifafa'ala robbuka bi-askhaabil fiil, alam yaj'al kaidahum fii tadhliil, wa-arsala 'alaihim thoiron abaabiil, tarmiihim bikhijaarotim min sjiil, faja'alahum ka'ash fim ma'kuul.
Sholawat Nariyah – 3X
Alloohumma sholli sholaatan kaamilataw wasallim salaaman taaman 'alaa sayyisinaa Mukhammadinil ladzii tankhallu bihil 'uqodu watanfariju bihil kurobu watuqdho bihil khawaa-iju watunaalu bihir roghoo-ibu wakhusnul khowaatimi wayustasqol ghomaamu biwajhihil kariimi wa'alaa aalihii was shohbihii fii kulli lam khatiw wanafasin bi'adadi kulli ma'luumil lak.
DIAKHIRI DO'A PENUTUP
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Template Design by Creating Website Published by Mas Template